6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười 4, 2023
Image default
Văn bản

Văn bản luật mới nhất hiện nay thông tư số 92/2017 về thuế

Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017 quyệt định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế, quản lý thuế, nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức.

Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017. Điểm mới là về quy định việc đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ hoặc trực tiếp, được xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT.

Văn bản Luật mới nhất về thuế - Thông tư 92/2017Văn bản Luật mới nhất hiện nay về thuế – Thông tư 92/2017

Văn bản luật mới nhất về thuế – thông tư số 92/2017

BỘ TÀI CHÍNH

——-

Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11,Luật số 21/2012/QH13 về  sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/2/2015 của Chính phủ có quy định về chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến các Luật về thuế và bổ sung , sửa đổi một số điều của Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng, cơ cấu tổ chức có liên quan của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:

Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).
Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật bổ sung, sửa đổi, một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP 22/7/2013 của Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để kịp thời nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Trên đây là văn bản luật mới nhất về thuế – Thông tư số 92/2017 điều chỉnh một số vấn đề về thuế trong kế toán. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn kế toán viên và doanh nghiệp. 

Related posts

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành