6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Văn bản

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

 

Thông tư số 93/2017/TT – BTC là thông tư mới nhất về kế toán nhằm sửa đổi và bổ sung cho một số điều khoản của các Thông tư sau:  số 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC.

Mời bạn đọc xem nội dung của Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017 hiện hành.

Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP vào ngày 22 tháng 7 năm 2013 , Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một vài điều Luật Quản lý thuế,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Căn cứ Nghị định 12/2015/NĐ-CP vào ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế,  sửa đổi và bổ sung một số điều trong các  Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật về thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về việc  bổ sung, sửa đổi, một số điều trong các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định 87/2017/NĐ-CP vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau.

1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:

pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

2. Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật bổ sung, sửa đổi,về  một số điều của Luật Quản lý thuế

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị  tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trên đây là toàn bộ nội dung của Thông tư số 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017. Cùng theo dõi  wikiketoan.com để cập nhật những văn bản Luật mới nhất hiện nay

Related posts

Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành

Nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017