Tag Archives: thông tư số 92/2017

Văn bản luật mới nhất hiện nay thông tư số 92/2017 về thuế

Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017 quyệt định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế, quản lý thuế, nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức. Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017. Điểm mới là… Read More »