Tag Archives: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 mới nhất

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đây là văn bản Luật thuế thu nhập doanh nghiệp   LUẬT Thuế thu nhập… Read More »