Day: November 26, 2017

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp mới nhất 2017

Ngày 15/8/2017 Tổng cục thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp với phiên bản phần mềm kê khai